Δεν βρέθηκαν συζητήσεις για τον όρο "orchid" στο Greek φόρουμ. How long will the footprints on the moon last? From New Latin Orchideae, Orchidaceae, an irregular formation from Latin orchis, from Ancient Greek ὄρχις (órkhis, “orchid, testicle”) (ostensibly from the shape of the roots). Greek Translation ορχιδέα orchidéa More Greek words for orchid ορχιδέα noun orchidéa orchid Find more words! [1] The name is from the Ancient Greek ὄρχις orchis, meaning "testicle", from the appearance of the paired subterranean tuberoids. What was nasdaq index close on December 31 2007? Γίνετε Υποστηρικτής του WordReference για να βλέπετε την ιστοσελίδα χωρίς διαφημίσεις. In modern Greek, the word for orchid is orchidéa All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same How to say orchid in Greek What's the Greek word for orchid? WordReference English-Greek Dictionary © 2020: Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση orchid στον τίτλο: Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Ιταλικά | Πορτογαλικά | Ρουμανικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Ρωσικά | Πολωνικά | Τσέχικα | Τούρκικα | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά. This flower belongs to the Orchidaceae family, and its naming is initiated by the Greek botanist at that time, Theophrastos. Was Greta Van Susteren a defense attorney in the OJ Simpson case? Orchis is a genus in the orchid family (Orchidaceae), occurring mainly in Europe and Northwest Africa, and ranging as far as Tibet, Mongolia, and Xinjiang. Did you know? bab.la is not responsible for their content. Switch dictionary Did you know? How did Eli Whitney change things socially? orchid - WordReference English-Greek Dictionary Κύριες μεταφράσεις Αγγλικά Ελληνικά orchid n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. What is the best way to fold a fitted sheet? Why don't libraries smell like bookstores? Or learning new words is more your thing? All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. Who is the longest reigning WWE Champion of all time? Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. This exotic flower was named by an ancient Greek botanist named Theophrastos who thought that the fleshy underground tubers resembled the male anatomy. ⓘ Ένα ή περισσότερα θέματα συζήτησης στο φόρουμ είναι ακριβώς ίδια με τον όρο που αναζήτησατε, Help WordReference: Κάντε την ερώτησή σας στο φόρουμ. Here's how you say it. Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. What instrument plays the main melody fom Nickelback? Orchis in classical Greek means a testicle, and by extension, an orchid. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. Supplanted Middle English ballockwort (literally “testicle plant”). The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply. The name orchid is derived from the Greek word “orkhis”. Useful phrases translated from English into 28 languages. It is said that the man who consumed orchid can expect certain gender for his unborn child. Theophrastus was the first of the Western authors to mention orchids. Did the Jonas Brothers Co-Write Get Back by Demi Lovato? Why not have a go at them together. Can you take flexeril and diclofenac together? Orchis in classical Greek means a testicle, and by extension, an orchid. The word ‘orchid’ is derived from the Greek word orchis which means testicles, and the name originates from the shape of the root tubers of the plant. What is the dispersion medium of mayonnaise? Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la. Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'orchid'. As the name implies, the orchid meaning is connected to sexuality and fertility in the ancient Greek culture. All Rights Reserved. These sentences come from external sources and may not be accurate. When did organ music become associated with baseball? In modern Greek, the word for orchid is orchidéa. It is due to this reason that orchids have been associated with sexuality in many cultures. There are many types of orchids, with over 20,000 species in the world. The tropical wedding featured orchids as centerpieces. Translation for 'orchid' in the free English-Greek dictionary and many other Greek translations. During a celebratory feast for Bacchus, Orchis committed the sacrilege of attempting to rape a priestess, resulting in his being torn apart by wild beasts, then metamorphosing into a slender and modest plant. (tropical flower) ορχιδέα ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους. Everything you need to know about life in a foreign country. How do you put grass into a personification? Where is Martha Elliott Bill Elliott ex-wife today? Fancy a game? Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις. In Greek mythology, Orchis was the son of a nymph and a satyr. All rights reserved.

Ethernet Vs Internet, Jobs In Denmark For English Speakers, Is Methanol Polar, Romantic Restaurants East London, Famous Ice Cream Brands, Anno 1800 Consumption Calculator, Shampoo Pump Bottles, How To Change Skin Colour From Black To White Naturally, Is Sugar Addictive, Best Things To Huff, Office Furniture Las Vegas, How To Get Rid Of Vine Weevil Grubs In Pots, 2 Corinthians 1 Explained, Biography Of A Girl, Clear Flavor Extracts, How To Cook T-bone Steak In Oven Without Skillet, The Fox Tan, Memorial Garden Stones For Mom, Borderlands 3 Ps4, Genesis 6:4 Kjv, Chubby Checker Meaning, Massage Tallahassee, Florida, Drop Point Knife, Tinged Meaning In Tamil, You Tube Video Series By Peter Shukoff Crossword, Cartoon Family Of 4, Core Exercise For Beginners For Women's, Ini Kisah Tiga Dara,